Preisträger:innen des Großen Preises und der Würdigungspreise
des Kardinal-Innitzer-Studienfonds ab 1971

Würdigungspreis für
Jahr Großer Preis Geisteswissenschaften Naturwissenschaften Publizistik
1971 Messner, J. --- --- ---
1972 Plöchl, W./
Weber, W.
--- --- ---
1973 Burghardt, A. --- --- ---
1974 Verdroß-Drossberg Hunger, H. Eder, G. Schatz, O.
1975 Aspberger, H. Lechner, K. Wieser, W. Obergottsberger
1976 Rahner, K. Bydlinski, F. Uhl, O. Graber, K./
Swoboda, H.
1977 Frankl, V. Schubert, K. Braunsteiner, H. Plechl, P. M.
1978 Wetter, G. Zöllner, E. Riedler, W. Schmölzer, K.
1979 Haberler, G. Pernthaler, P. Hornykiewicz, O. Feichtlbauer, H.
1980 Rainer, R. Clement, W. Gitsch, E. Logar, K.
1981 Demus, O. Kremer, J. Kummer, W. Twaroch, P.
1982 Hofstätter, P. Pimmer, A.
Schwabl, H.
Willinger, H. Tschulik, N.
1983 Schasching, J. Stoll, G. Kenner, Th. Kreuzer, F.
1984 Fellinger, K. Bodzenta, E. Paschke, F. Bauer, D.
1985 Feuchtmüller, R. Oberhammer, G. Moser, M. Portisch, H.
1986 Wiesflecker, H. Weis, W. Rauch, H. ---
1987 Berger, H. Stourzh, G. --- Wailand, G.
1988 Coreth, E. Matscher, F. Pirchner, F. Karlberger, W.
1989 Lehne, F. Hamann, G. Sleytr, U. Fellner, A.
1990 Glitsch, E. Mayr-Maly, Th. --- Baumgart, G.
1991 --- Leser, N./
Seicht, G./
Weiler, R.
--- Machatschke, R.
1992 Plaschka, R. Klose, A. Gardner, H. ---
1993 Lenzweger, J. Mantl, W. Biffl, W. Hemberger, M./
Niebauer, G.
1994 Brezinka, W. Wolfram, H. Denk, H. Mayrhofer, F.
1995 Thirring, W. Koja, F. Wolff, K. Payrleitner, A.
1996 Schneider, H. Steinkellner, E. Zeilinger, A. Salomon, M.
1997 Hornykiewicz, O. Tomandl, Th. Schuster, P. Spatzenegger, H.
1998 Fillitz, H. Acham, K. Niederreiter, H. Witzmann, E.
1999 Komarek, K. Köck, H. Budka, H. Müller, Chr.
2000 Lichtenberger, E. Birkhan, H. Zoller, P. Pawlowsky, P./
Grabner, F.
2001 Zenker, W. Neuhold, H. Luger, Th. Kramar, Th.
2002 Rosenmayr, L. Hanisch, E. Barth, Fr. Pinter, Chr.
2003 Zemanek, H. Jalkotzy-Deger, S. Pfurtscheller, G. Schlögel, R.
2004 Mayrhofer, M. Braulik, P. Schweizer, D. Buchacher, R.
2005 Riedler, W. Rumpler, H. Lassmann, H. Helmberger, D.
2006 Bauer, G. Kappeler, A. Matzke, M. Jochum, M.
2007 Bydlinski, F. Weck-Hannemann, H. Stingl, G. Novak, A.
2008 Wolff, K. Bietak, M. Blatt, R. Taschwer, K.
2009 Stourzh, G. Deistler, M. Ritsch-Marte, M. Simbürger, F.
2010 Ehrendorfer, Fr. Fassmann, H. Sariciftci, N. Kugler, M.
2011 Wolfram, H. Spiel, Chr. Romani, N. Tomandl, F.
2012 Rauch, H. Kohler, A. Zechner, R. Nöstlinger-Jochum, E.
2013 Dressler, W. Schneider, Fr. Gottlob, G. Mauthner-Weber, S.
2014 Tuppy, H. Rosenauer, A. Mang, H. Haidinger, M.
2015 Korinek, K. Suppan, A. Sandkühler, j. Schönberger, A.
2016 Huber, C. Fehr, E. Kresse, G. Riedl-Daser, B.
2017 Walter-Klingenstein, G. Schmidinger, H. Köberl, C. Wagner, W.
2018 Schuster, P. Wendehorst, Ch. Brem, G. Jelinek, G.
2019 Acham, K. Bruckmüller, E. Baumjohann, W. Illetschko, P.
2020 Paschke, F. Fragner, B. Penninger, J. Mayr, G.
2021 Burgstaller, M. Stiefel, D. Ferlaino, F. Aigner, F.
2022 Binder, K. Ladstätter, S. Wagner, E. Traxler, T.
2023 Zulehner, P. Rapp, C. Sexl, V. Moder, M.

>zurück